Thursday, May 21, 2015

Tanyalah Ustaz Siri 238 (Bercakap Perkara Dunia di Masjid, Fidyah Kerana Meninggalkan Puasa, Pengertian Sedekah, Penyakit Ain dan Hukum Telik Keadaan Suami.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 238 adalah menjelaskan persoalan bercakap perkara dunia di masjid, fidyah kerana meninggalkan puasa, pengertian sedekah, penyakit ain dan hukum telik keadaan suami.

1146. Soalan : Ustaz, apakah hukumnya bercakap/berkata kata hal hal dunia dalam masjid/surau.sewaktu majlis ilmu/bukan majlis ilmu.

Jawapan :

Tidak di benarkan membicarakan hal dunia di dalam majlis ilmu semasa penceramah sedang menyampaikan ilmu agama atau tazkirah. Tidak diperbolehkan menjadikan masjid / surau sebagai tempat jual beli dan urusan perniagaan, serta perkara duniawi (pasal sukan, artis, perniagaan) yang sejenis. Kerana masjid hanyalah dibangun untuk zikrullah, majlis ilmu, membaca Al-Qur’an, dan solat. Namun dibolehkan pembicaraan yang ringan dalam permasalahan urusan keluarga dan anak-anak, tanpa mengganggu orang-orang yang sedang membaca Al-Qur’an dan solat di sekitar mereka berdua.

Beberapa hadis tidak boleh dilakukan ketika didalam masjid :

Di dalam masjid kita hanya boleh melakukan solat baik sunat maupun fardu, membaca Al-Qur’an dan membicarakan masalah keagamaan / dakwah, zikir, atau diam duduk / iktikaf. Mengenai pembicaraan duniawi dalam bentuk apapun dilarang sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur 36-38 : ” Masjid diperuntukkan untuk zikir, solat, dan membaca Al-Qur’an dan menyampaikan ilmu dinul Islam ” (lihat pula Fatawa Allajnah Ad Daimah: 6/279).

Jual beli di dalam masjid juga dilarang berdasarkan hadis:
“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Apabila kalian melihat orang yang jual beli didalam masjid maka katakanlah kepadanya: Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu ! (HR Tirmidzi 1321, Ad-Darimi 1408, Ibnu Khuzaimah 1305, Ibnu Hibban dalam Shahihnya 312, Ibnu Jarud 562, Ibnu Sunni dalam Amal Yaum Wa Lailah 153, Hakim 2/56, dan dia berkata: Shahih menurut syarat Imam Muslim, dan disetujui oleh Adz-Zahabi. Al-Albani menshahihkan dalam Al-Irwa 1295).

Imam As-Shan’ani berkata: “Hadis ini menunjukkan haramnya jual beli di dalam masjid, dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk berkata kepada penjual dan pembeli semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu ! sebagai peringatan kepadanya” (Subulus Salam 1/321). (Lihat pula An-Nail 1/455 Ats-Tsamar 2/696)

Bahkan kita dilarang mencari barang yang hilang di masjid, berdasarkan hadis: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Barang siapa yang mendengar seseorang mencari barang yang hilang di dalam masjid maka katakanlah padanya: semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu! sebab masjid-masjid itu dibangun bukan untuk itu. (HR. Muslim 568, Tirmidzi 1321, Abu Dawud 473, Ibnu Majah 767 dan Ad-Darimi 1408)

Tidur terlentang di masjid diperbolehkan berdasarkan hadis:”Dari Abbad Bin Tamim dari pamannya bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW tidur terlentang di dalam masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. (HR Bukhari 475 dan Muslim 2100).

Al-Khattabi berkata: “Hadis ini menunjukkan bolehnya bersandar, tiduran dan segala bentuk istirahat di dalam masjid” (Fathul Bari 1/729).

1147. Soalan : Boleh ustaz jelaskan cara membayar fidyah kerana meninggalkan puasa beberapa tahun yang lalu belum sempat di qadha'?

Jawapan : 

Puasa yang ditinggalkan pada masa yang lalu, tiada khilaf di kalangan ulamak bahawa ia wajib diqadha; satu hari ditinggalkan diganti satu hari juga. Kecuali jika seseorang itu tidak mampu berpuasa, barulah digantikan dengan fidyah. Hukum ini tidak ada khilaf di kalangan ulamak. Yang ada khilaf ialah jika puasa yang dtinggalkan itu telah melepasi tahun (yakni telah memasuki Ramadhan baru) namun masih belum diqadha lagi; adakah diwajibkan qadha puasa sahaja atau diwajibkan juga fidyah bersama puasa. Ada dua pandangan ulamak;

Pertama; menurut mazhab Imam Abu Hanifah; memadai dengan qadha/ganti dan mohon ampun sahaja. Tidak ada sebarang denda dalam bentuk fidyah sekalipun telah menjangkau tahun kerana tidak ada nas al-Quran mahu pun as-Sunnah yang sohih menyebutnya. dan ia ditarjihkan oleh Mufti Mesir sekarang ini (Dr. Ali Jum'ah Muhammad). Pandangan inilah lebih ringan diamalkan berbanding pandangan kedua nanti.

Kedua; Menurut jumhur ulamak (mazhab Imam Malik, Syafi'ie dan Ahmad); puasa yang masih belum diganti sedangkan telah masuk Ramadhan yang baru, hendaklah dibayar fidyah di samping qadha puasa. Bagi sehari puasa yang belum diganti, maka satu fidyah yang mesti dikeluarkan. Itu bagi orang yang sengaja melewat-lewatkan qadha puasanya tanpa sebarang keuzuran hingga tiba Ramadhan yang baru. Fidyah itu adalah sebagai kaffarah ke atas kelalaiannya. Adapun jika kerana keuzuran –seperti ia terlantar di hospital selama 11 bulan dan tidak mampu berpuasa sepanjang tempoh sakit itu-, tidaklah wajib atasnya membayar fidyah. Memadai dengan ia mengqadha puasa sahaja.

Menurut mazhab Syafi'ie; jumlah fidyah bertambah dengan bertambahnya tahun yang dijangkaui. Jika menjangkaui setahun sahaja, hanya satu fidyah yang perlu dikeluarkan bagi satu hari puasa yang belum diganti. Jika menjangkau tahun kedua, dua fidyah yang perlu dikeluarkan. Dan begitulah seterusnya. Adapun jumlah puasa yang perlu diqadha tidak bertambah. Sebagai contoh; seorang ada puasa yang ditinggalnya 10 tahun lalu selama 5 hari, lalu hari ini baru nak diqadhanya. Maka jumlah hari puasa yang perlu diqadha ialah 5 juga. Adapun fidyah, bagi satu hari perlu dikeluarkan 9 fidyah. Bagi keseluruhan 5 hari ialah 45 fidyah (5 x 9). Namun menurut mazhab Imam Malik dan Ahmad; jumlah itu tidaklah bertambah. Hanya satu fidyah sahaja yang wajib dikeluarkan bagi satu hari puasa walaupun berbilang tahun telah dijangkaui.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Dr. Wahbah az-Zuhaili, jil. 2, hlm. 688-689.
2. al-Fatawa Min Ahsanil-Kalam, Syeikh 'Atiyah Saqar, jil. 2, hlm. 16.
3. Fatawa Ulama’ Baladil-Haram, hlm. 206.

Huraian mengenai fidyah : Puasa yg ditinggalkan wajib qada jumlah yg ditinggalkan. Di samping puasa qada saudari juga dikenakan fidyah 1 cupak makanan asasi setiap hari yang ditinggalkan. Mengikut mazhab Syafie fidyah di gandakan setiap tahun yg ditinggalkan tetapi mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak payah digandakan hanya bayar sekali sahaja. Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah dikemukakan dengan persoalan tentang hukum gandaan fidyah dan kifarah. Pihak Jawatankuasa diminta untuk memberi pendapat dan keputusan tentang perkara tersebut.
Keputusan: 

1. Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) Negeri Selangor yang bersidang pada 16 Januari 2001 telah sebulat suara membuat keputusan bahawa pembayaran-pembayaran fidyah dan kifarah yang tertangguh adalah tidak digandakan (harus). Ini menurut sebahagian pandangan mazhab Syafie.

2. Walaubagaimanapun, sekiranya pihak pembayar ingin membuat pembayaran fidyah dan kifarah secara berganda maka ianya boleh diterima.

3. Oleh itu, pembayaran fidyah dan kifarah ini diberi dua pilihan:

a. Digandakan pembayaran fidyah dan kifarah mengikut tahun yang ditinggalkan.

b. Tidak digandakan pembayaran.

4. Pandangan ini diambil kira ia berbetulan dengan ajaran Islam yang tidak sama sekali menyusahkan manusia yang menganut ajarannya

Keterangan/Hujah: 

LATAR BELAKANG

1. Fidyah ialah satu istilah yang terdapat di dalam fiqh al-Islami. Ia lebih difahami sebagai "satu cara untuk menggantikan puasa Ramadhan yang tertinggal disebabkan keuzuran yang diterima oleh syarak atau tidak".

2. Jumlah fidyah yang dibayar adalah berdasarkan kepada bilangan puasa yang ditinggalkan. Sekiranya bilangan puasa yang ditinggalkan itu banyak, maka banyaklah fidyah yang perlu dibayar. Begitu juga sebaliknya.

3. Sekiranya jumlah yang perlu dibayar adalah sedikit, ia tidak menjadi masalah. Tetapi sekiranya jumlah tersebut terlalu tinggi, masalah akan timbul apabila berlaku penggandaan dalam pengiraan fidyah apabila pembayaran ditangguhkan untuk beberapa Ramadhan.

PENDAPAT ULAMA"

1. Terdapat dua pandangan terhadap masalah penggandaan kiraan fidyah tertangguh:

1) Tidak digandakan: ia adalah pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Pandangan ini dikukuhkan dengan hujah bahawa penagguhan terhadap sesuatu ibadah tidak akan menambahkan bilangan ibadah tersebut sebagaimana yang berlaku kepada ibadah haji yang tertangguh.


2) Digandakan: Pandangan ini dikukuhkan dengan hujah bahawa setiap penagguhan tersebut membentuk fidyah yang lain. Fidyah yang bertambah tersebut tidak boleh disatukan menjadi satu.

1148. Soalan : Bolehkah ustaz jelaskan apakah yang di katakan sedekah? Siapakah orang yanga layak menerima sedekah.?

Jawapan : 

Pengertian Sedekah

Sedekah berasal daripada perkataan bahasa Arab sadaqoh yang bererti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada seorang muslim yang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga bereerti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap keredhaan Allah SWT dan pahala semata-mata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah at-tatawwu’ (sedekah secara spontan dan sukarela).

Pengertian sedekah menurut kamus Dewan ialah pemberian kepada fakir miskin (dengan ikhlas). Maksud yang sama ialah membelanjakan wang atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang imbalan atau balasan. Firman Allah:

Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadaNya, (kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan katanya: ” Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku – ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya Aku dapat bersedekah dan dapat pula Aku menjadi dari orang-orang yang soleh “. (Al-Munafiquun: 10)

1.2 Hukum Bersedekah

Para fuqaha bersepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram iaitu dalam keadaan seseorang yang bersedekah mengetahui dengan pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Manakala hukum sedekah menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga tertentu.

1.3 Pembahagian Sedekah

Sedekah secara umumnya terbahagi dua iaitu sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat. Ditekankan di sini ialah sedekah sunat dipandang ringan sesetengah pihak, tetapi sebenarnya ia memberikan manfaat yang besar seperti dapat meringankan beban dan penderitaan si penerima, khususnya di kalangan orang-orang yang fakir, miskin dan anak yatim.

Bagi pemberi sedekah, setidak-tidaknya dengan pemberian itu diharapkan dapat menebus dosanya dan memberikan ketenangan. Malah yang lebih utama ialah mendapat ganjaran berkali ganda di sisi Allah, seperti dijelaskan oleh Allah pada ayat 261, surah al-Baqarah yang bermaksud:

"Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya". (Surah al-Baqarah (2) ayat 261)

Amalan bersedekah daripada satu sudut menggambarkan sifat insan, kemurahan hati dan keluhuran budi seseorang manusia. Tidaklah dikatakan seseorang manusia itu kaya perikemanusiaannya jika tidak ada di dalam jiwanya sikap prihatin dan belas kasihan kepada sesama manusia, yang menggerakkan hatinya untuk memberikan pertolongan sekadar kemampuannya. Cuma disebabkan golongan fakir miskin tidak menzahirkan keperluannya, atas alasan segan, perasaan rendah diri dan ingin menjaga maruah, membuatkan sesetengah pihak menyangka tiada pihak yang berada dalam kesempitan. Sedekah sunat boleh di berikan kepada fakir, miskin, anak-anak yatim, pembinaan sekolah agama , maahad tahfiz, surau, masjid, bantuan mangsa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, golongan oku, bantuan pelajaran yang tak cukup perbelanjaan ke luar negara, bantuan perubatan kes-kes pembedahan dan sebagainya.

Kesan Sedekah

1) Mendapat pahala yang besar

2) Menjadi benteng api neraka

3) Mendapat doa dan kebaikan daripada malaikat.

4) Menghapuskan sifat Bakhil

5) Pahala sedekah sampai kepada si mati

6) Menyemaikan sifat kasih sayang antara satu sama lain.

1149. Soalan : Ustaz apakah penyakit ain dan cara merawatnya?

Jawapan :

Penyakit ‘Ain dan Cara Melindunginya

Dalil-dalil tentang adanya penyakit ain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda : “Ain (mata jahat) itu benar-benar adanya, jika seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar,maka akan didahului oleh ain. Apabila kamu diminta untuk mandi maka mandilah. (Hadis riwayat Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

Dari Aisyah radhiyallahu anha,Rasulullah SAW bersabda :Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain (mata jahat) kerana sesungguhnya ain itu haq (benar) (HR ibnu Majah)

Apakah penyakit ain itu?

mata Penyakit ‘Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk pandangan mata,yaitu pandangan mata yang disertai rasa takjub atau bahkan iri dan dengki terhadap apa yang dilihatnya.

Dari Amir bin Rabi’ah radhiyallahu anhu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

Rasulullah SAW bersabda : “Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, kerana sesungguhnya penyakit ain itu haq (benar). (HR Ahmad).

‘Ain dapat terjadi meskipun tanpa kesengajaan pelakunya

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa terkadang seseorang boleh mengarahkan ‘ain kepada dirinya sendiri. Pelakunya termasuk jenis manusia yang paling jahat. Sahabat-sahabat kami dari kalangan ahli fiqh menyatakan, :Sesungguhnya bila diketahui ada orang yang melakukan hal itu, maka penguasa kaum muslimin harus memenjarakannya, lalu dipenuhi seluruh keperluannya hingga akhir hayat.”

Namun terkadang pengaruh buruk ain terjadi tanpa kesengajaan dari orang yang memandang takjub terhadap sesuatu yang dilihatnya. Lebih dari itu pengaruh buruk ini juga boleh terjadi dari orang yang hatinya bersih atau orang-orang yang soleh sekalipun mereka tidak bermaksud menimpakan ain kepada apa yang dilihatnya. 

Hal ini pernah terjadi diantara para sahabat Nabi SAW padahal hati mereka terkenal bersih,tidak ada rasa iri atau dengki terhadap sesamanya. Akan tetapi dengan izin Allah dan takdirnya, pengaruh buruk ain ini dapat terjadi diantara mereka.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَرَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخْبَأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَّا بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ

Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dia berkata bahwa Amir bin Robi’ah melihat Sahl bin Hunaif sedang mandi, lalu berkatalah Amir : ‘Aku tidak pernah melihat (pemandangan) seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini” Maka terpelantinglah Sahl. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Amir. Dengan marah beliau berkata :”Atas dasar apa kalian mau membunuh saudaranya? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan (kepada yang kau lihat)? Mandilah untuknya!Maka Amir mandi dengan menggunakan suatu wadah air, dia mencuci wajahnya,dua tangan,kedua siku,kedua lutut,ujung-ujung kakinya,dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Sahl, lantas dia sadar dan berlalulah bersama manusia. (HR Malik dalam Al-Muwaththo 2/938, Ibnu Majah 3509, dishahihkan oleh Ibnu Hibban 1424. Sanadnya shohih,para perawinya terpercaya,lihad Zadul Ma’ad tahqiq Syu’aib al-Arnauth dan Abdul Qodir al-Arnauth 4/150 cetakan tahun 1424 H)

Jenis-jenis ‘Ain

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa penyakit ‘ain ada dua jenis :

1. ’ain insi (‘ain berunsur manusia) dan 

2. ‘ain jinni (‘ain berunsur jin).

Diriwayatkan dengan sahih dari Ummu Salamah bahawa Nabi SAW pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang wajahnya terlihat kusam. Baginda berkata,”Ruqyah wanita ini, ia terkena ‘ain. (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim,Al-Hakim,Abu Nu’aim dan Al-Isma’ili dalam Mustakhroj-nya serta Ath-Thobroni)

Al-Husain bin Mas’ud Al-Farro berkata :Adapun sabda beliau “sa’fatun(kusam) bermakna “Nadzrotun” (terkena ‘ain dari unsur jin).

Tanda-tanda Anak/bayi terkena ‘ain

Bayi yang baru lahir dan anak-anak sangat rentan terkena penyakit ‘ain. Apalagi kalau bayi/anak itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki bayi/anak yang lain, seperti kelucuannya,rupanya yang manis ,kesehatannya, dan lain-lain yang mengundang perhatian siapa saja yang melihatnya.

Adapun diantara tanda-tanda anak yang terkena pengaruh buruk ‘ain adalah :

1.Tangisan yang tidak wajar yang tidak kunjung henti,kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, tidak mau menyusu kepada ibunya tanpa sebab yang jelas.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي فَقَالَ مَا لِصَبِيِّكُمْ هَذَا يَبْكِي فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ

Aisyah radhiyallahu anha berkata : “Suatu ketika Nabi masuk (rumahnya) kemudian mendengar bayi sedang menangis.Baginda berkata,”Mengapa bayi kalian menangis?Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah (supaya sembuh) dari penyakit ‘ain?) (Shahihul jami’ 988 n0.5662)2. Keadaan tubuh yang sangat kurus kering

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ ارْقِيهِمْ


Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW memberi rukhshoh (keringanan) bagi anak-anak Ja’far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Baginda berkata kepada Asma’ binti Umais,”Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?” Asma’ menjawab : “tidak, akan tetapi mereka tertimpa ‘Ain.” Kata baginda,”Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka! (HR Muslim, Ahmad dan Baihaqi)

Sunnah bagi orang yang memandang takjub terhadap sesuatu :

Seperti yang telah dijelaskan di atas,bahwa penyakit ‘ain tidak hanya disebabkan oleh orang yang iri dan dengki terhadap sesuatu yang dipandangnya. Bahkan setiap mata yang memandang takjub terhadap sesuatu dengan izin Allah juga boleh menyebabkan pengaruh buruk ‘ain walaupun orang tersebut tidak bermaksud menimpakan ‘ain. Bahkan ini terjadi pada para sahabat Nabi yang sudah terkenal akan kebersihan hati mereka.

Adapun diantara sunnah ketika seseorang memandang takjub terhadap sesuatu adalah :

1. Medoakan keberkahan pada apa yang dilihatnya

Dari Amir bin Robi’ah rodhiyallohu anhu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, kerana sesungguhnya penyakit ain itu haq (benar). (HR Ahmad).Di antara cara mendoakan keberkahan terhada apa yang dilihatnya adalah :

بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ

‘Ya Allah Semoga Allah memberikan berkah padanya”

اللَّهُمَّ بَارِكْعَلَيْهِ

“Ya Allah berkahilah atasnya”

اللَّهُمَّ بَارِكْلَهُ

“Ya Allah berkahilah baginya”2. Hendaklah mengucapkan :

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Sungguh atas kehendak Allahlah semua ini terwujud”

Hal ini didasari firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan :”Ketika engkau masuk suatu kebun dan kau merasa takjub akan keindahannya,mengapa engkau tidak memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadamu seperti nikmat harta dan anak keturunan yang tidak diberikan kepada selain engkau dan mengapa kamu tidak mengucapkan masya’Allah la quwwata illa billah.

Upaya-upaya orang tua untuk mengantisipasi anak dari ‘Ain:

1. Hendaklah orang tua membiasakan diri mereka membentengi anak-anaknya dari bahaya ‘ain dengan ruqyah-ruqyah (bacaan-bacaan) yang diajarkan dalam Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW memohon perlindungan Allah untuk Hasan dan Husain dengan doa :

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. (HR Abu Daud)

2. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma’ad 4/159, hendaknya para orang tua tidak menampakkan suatu kelebihan yang menakjubkan yang dimiliki anak-anaknya yang dikhawatirkan akan mengundang rasa iri atau kedengkian orang yang melihatnya. Lalu Ibnu Qayyim menukil atsar dari Imam Baghawi bahwasanya pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang sangat elok rupanya lagi menawan, kemudian Utsman berkata, “Tutupilah (jangan ditampakkan) lubang dagu (yang membuat orang takjub) pada anak itu.” Maka keadaan seperti itu sangat dikhawatirkan akan terjadinya pengaruh buruk ‘ain. Lebih-lebih kalau ada orang yang terkenal mempunyai sifat iri dan dengki.

3. Hendaklah para orang tua tidak berlebihan menceritakan kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan anaknya yang tidak dimiliki anak-anak lain, sehingga mengundang rasa iri dan dengkii siapa saja yang mendengarnya,kemudian berusaha melihatnya,hingga Allah menakdirkan terjadinya pengaruh buruk ‘Ain tersebut.

Upaya-upaya orang tua bila anak sudah terkena pengaruh buruk ‘Ain :

1. Jika pelakunya diketahui, maka hendaklah orang itu diperintahkan untuk mandi, kemudian orang yang terkena pengaruh mata itu mandi dengan bekas air mandi orang itu. Hal ini sebagaimana kisah sahabat nabi SAW Sahl bin Hunaif radhiyallahu anhu dalam hadis yang telah lalu,bahawa nabi SAW memerintahkan Amir bin robi’ah radhiyallohu anhu untuk mandi dan sisa air mandinya diguyurkan pada Sahl bin Hunaif radhiyallahu anhu.

At-Tirmidzi menjelaskan :”Pelaku ‘ain diperintahkan untuk mandi dengan menggunakan air dalam baskom. Lalu meletakkan telapak tangannya di mulut dan berkumur-kumur,lalu disemburkan ke dalam baskom tersebut. Baru setelah itu membasuh wajahnya dengan air dalam baskom tersebut,lalu memasukkan tangan kirinya dan mengguyurkan air ke lutut kanannya dengan air baskom tersebut.Kemudian memasukkan tangan kanannya dan menyiramkan air baskom itu ke lutut kirinya.Baru kemudian membasuh tubuh di balik kain, namun baskom itu tidak usah diletakkan di atas tanah atau lantai.Setelah itu sisa air diguyurkan ke kepala orang yang terkena ‘ain dari arah belakang satu kali guyuran.

2. Memperbanyak membaca “Qul Huwallohu Ahad” (surat al-Ikhlas),Al-Muawwidzatain (surat al-Falaq dan an-Naas),al-Fatihah,ayat kursi,bagian penutup surat al-Baqarah (dua ayat terakhir),dan mendoakan dengan doa-doa yang disyariatkan dalam ruqyah

3. Membaca doa :

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“Dengan menyebut Nama Allah,aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dan dari kejahatan setiap jiwa atau mata orang yang dengki.Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta’ala menyembuhkanmu.Dengan menyebut Nama Allah,aku mengubatimu dengan meruqyahmu.” (HR.Muslim no.2186 (40),dari Abu Said radhiyallahu anhu)

Atau

بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ

“Dengan menyebut nama Allah,mudah-mudahan Dia membebaskan dirimu dari segala penyakit,mudah-mudahan Dia akan menyembuhkanmu,melindungimu dari kejahatan orang dengki jika dia mendengki dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat.” (HR. Muslim no. 2185 (39), dari Aisyah radiyalahu anha)

Ini adalah doa yang dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi SAW ketika mendapat gangguan syaitan.

4. Membacakan pada air (dengan bacaan –bacaan ruqyah yang syar’i) disertai tiupan, dan kemudian meminumkan pada penderita,dan sisanya disiramkan ke tubuhnya. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada Tsabit bin Qois. (HR. Abu Daud no. 3885)

5. Dibacakan (bacaan) pada minyak dan kemudian minyak itu dibalurkan. (HR Ahmad III/497,lihat silsilah al-Ahaadits as-Shohihah :397). Jika bacaan itu dibacakan pada air zam-zam,maka yang demikian itu lebih sempurna jika air zam-zam itu mudah diperoleh atau kalau tidak,boleh juga dengan air hujan.

Rujukan :

- Metode Pengubatan Nabi SAW, Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah

- Doa dan Wirid Mengubati Guna-Guna dan Sihir Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah,Ust. Yazid bin Abdul Qodir Jawas


- Majalah al-Furqon edisi 4 tahun V Dzulqo’dah 1426 Desember 2005, Artikel oleh Ust. Abu Ibrohim Muhammad Ali, published by ummushofi.wordpress.

1150. Soalan : Ustaz.suami duduk jauh.kerana terlalu curiga.Saya guna hikmat kiyai.untuk bertanya kan apakah suami saya ada perempuan lain disana.apakah saya sudah syirik dan derhaka terhadap suami saya ustaz..Saya.mohon penjelasan ustaz.

Jawapan : 

Perbuatan tersebut di kira menelik nasib menggunakan bomoh maka solat tak di terima selama 40 hari dan boleh jatuh syirik kerana percaya dengan telikan bomoh. Puan banyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Sabda Nabi S.A.W. bermaksud: “Barangsiapa datang kepada tukang tenung (bomoh), kemudian dia membenarkan perkataannya, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari.”(Hadis Riwayat Muslim).

Tambahan daripada itu, Rasulullah S.A.W. juga mengingatkan bahawa orang yang mempercayai keburukan itu datangnya daripada sesuatu selain daripada Allah adalah syirik, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: "Menyandarkan keburukan kepada sesuatu adalah syirik, dan tidak termasuk dalam golongan kami melainkan orang yang beriman sahaja, dan Allah akan menghilangkan syirik itu dengan tawakkal". (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Kepercayaan dan amalan khurafat hanya boleh dibanteras jika seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran Islam dengan menjadikan al-Quran dan sunah sebagai rujukan dalam segala tindakan.a Allah SWT dan janagn mengulangi lagi perbuatan syirik tersebut.


Tanyalah Ustaz Siri 237 ( Wanita Haid Niat Ihram, Isteri Minta Cerai Pada Suaminya Tanpa Alasan, Hutang Tak Mahu Bayar, Sihir Melalui Barang, Roh Orang Yang Meninggal Dunia.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 237 adalah menjelaskan persoalan wanita haid niat ihram, isteri minta cerai pada suaminya tanpa alasan, hutang tak mahu bayar, sihir melalui barang, roh orang yang meninggal dunia.

1141. Soalan : Boleh kah wanita dalam haid berniat ihram?.

Jawapan : 

Boleh wanita haid berniat ihram

Di bawah ini di senaraikan soal jawab mengenai ihram :

[ Soalan 1 : Apakah perbezaan di antara miqat makani dan zamani?

Jawapan :

Miqat makani ialah tempat kita menunaikan niat. Miqat zamani pula ialah masa kita memulakan niat. Miqat makani bagi haji untuk orang yang datang dari jauh ialah 5 tempat menurut jurusan daerah masing-masing. Tempat-tempat itu tersebut dalam hadis Nabi saw. Miqat ini juga menjadi miqat umrah mereka. Orang yang tinggal di Makkah atau kawasan sekitarannya miqat hajinya ialah tempat tinggalnya. Adapun miqat umrahnya ialah tanah halal yang terdekat seperti Taneim atau yang jauh seperti Ja’ranah. Tidak ada miqat zamani bagi amalan umrah. Miqat zamani bagi haji ialah: mula daripada 1 Syawal hingga sejurus sebelum fajar 10 Zulhijjah.

Soalan 2 : Apakah ertinya ihram?

Jawapan :

Erti Ihram ialah mengharamkan atas dirinya segaola yang diihramkan semasa ihram. Tetapi ianya tidak berlaku melainkan setelah berniat. Oleh kerana itu ihram juga diertikan niat. Orang yang sudah berniat walaupun tidak memakai ihram atau dia membuat perkara yang terlarang hajinya adalah sah tetapi ia berdosa dan dikenkan dam. Kecuali jika ia bersetubuh sebelum tahallul awal maka batal hajinya.

Soalan 3 : Adakah wanita yang didatangi haid dibolehkan mandi sunat dan berniat ihram?

Jawapan :

Ya, boleh dan sunat ia mandi kerana ihram dan mandi-mandi haji yang lainnya.

Soalan 4 : Adakah boleh berniat ihram dengan tidak memakai ihram?

Jawapan :

Boleh. Tetapi berdosa dan dikenakan dam

Soalan 5 : Apakah hukum bagi seseorang yang tidak menjatuhkan niat di miqat?

Jawapan :

Hukumnya haram. Kerana setiap orang yang menuju ke Makkah dengan tujuan haji atau umrah, mesti berihram dengan niat dan dikenakan dam jika melanggar miqat.

Soalan 6 : Apakah hukum bagi seorang yang berniat ihram haji atau umrah setelah melewati miqat?

Jawapan :

Niatnya sah tetapi dikenakan dam jika ia telah melewati kesuluruhan miqat.

Soalan 7 : Bolehkah seorang yang telah berniat ihram haji, menukar niat untuk mengerjakan umrah?

Jawapan : 

Tidak boleh.

Soalan 8 : Adakah dalil yang menguatkan kelebihan bermiqat di Ja’ranah untuk berihram umrah?

Jawapan :

Dalilnya ialah kerana Nabi saw bermiqat umrah dari situ pada tahun pembukaan Makkah.

Soalan 9 : Apakah yang harus dilakukan jika seorang wanita yang berniat ihram haji tetapi tidak dapat menyempurnakan kesemua rukun-rukunnya kerana kedatangan haid hingga tiba tarikh kepulangan ke tanah airnya?

Jawapan :

Ia boleh keluar meninggalkan Makkah hingga ia sampai ke tempat yang tidak mungkin ia kembali ke Makkah semua, di sana ia bertahallul kalau belum bertahallul setelah ia membayar dam kerana terhalang, dan ia wajib membuat rukun yang tertinggal itu pada bila-bila masa dengan ihram.

Soalan 10 : Bagaimanakah yang harus dilakukan dan apakah hukumnya bagi jemaah yang telah berihram untuk mengerjakan haji atau umrah tetapi tidak dapat meneruskan niatnya untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut dan terpaksa membatalkan ihramnya itu atas sebab-sebab tertentu seperti sakit terlantar, coma, hilang fikiran dan tidak dapat bergerak atau kerana keselamatan yang tidak terjamin di Tanah Suci atau di perjalanan menuju ke Tanah Suci ekoran dari peperangan atau keadaan huru-hara?

Jawapan :

Jemaah haji yang tidak dapat meneruskan amalan haji atau umrahnya setelah mereka berihram yakni berniat, maka mereka boleh bertahallul dengan salah satu daripada dua cara berikut:

a. Mereka hendaklah membayar dam kerana terhalang dari meneruskan amalan iaitu menyembelih seekor kambing di tempat hendaklah dinilaikan harga kambing dan dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak mampu hendaklah mereka berpuasa menurut bilangan cupak yang dapat dibeli dengan harga seekor kambing, secupak puasanya sehari, kalau terdapat setengah cupak, puasanya juga sehari. Setelah membayar dam hendaklah mereka bertahallul dengan bercukur.

b. Mereka boleh terus bertahallul jika ada zuru yang menghalang tanpa membayar dam jika mereka telah berniat ihram dengan bersyarat iaitu kalau ada halangan, mereka akan bertahallul. 

Contoh niatnya: Aku niat haji/umrah dan aku berihram dengannya dengan syarat aku bertahallul jika ada uzur yang yang datang menghalang - atau lafaz lain yang seumpamanya. Maka apabila datang uzur mereka terus bertahallul.

Dalam kedua-dua keadaan mereka belum lagi sempurna mengerjakan haji. Jadi yang belum menunaikan haji wajib masih belum gugur kewajipannya dan mesti menunaikan hajinya di lain tahun.

Soalan 11 : Adakah qaul yang membolehkan seseorang itu menggantungkan niat ihramnya?

Jawapan :

Ya, ada qaul dalam perkara ini. Caranya ia hanya berniat ihram. Kemudian setelah masuk ke Makkah baharulah ia menentukan dengan niat haji atau umrah.

Soalan 12 : Bilakah niat ihram untuk mengerjakan umrah bertukar menjadi haji?

Jawapan :

Apabila seseorang itu memasukkan niat haji ke dalam umrahnya sebelum ia mula tawaf umrah, jadilah hajinya haji qiran dan dikenakan dam.]

Nota : Soal & Jawab - Dibangunkan oleh Jabatan Mufti Melaka

1142. Soalan : Saya mahu tanya apakah hukum seorang isteri meminta cerai pada suaminya sedangkan suaminya memberikan nafkah yang cukup?

Jawapan :

Jika isteri meminta cerai tanpa alasan yang di benarkan syarak hukumnya berdosa besar dan tak akan cium bau syurga.Diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Wanita mana yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada apa-apa maka haram baginya mencium wanginya syurga.” (Shahih Sunan at-Tirmidzi). 

Dalam hadis yang lain 

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ 

“Isteri-isteri yang minta khulu’(tanpa alasan yang membenarkannya) dan mencabut diri (dari pernikahan) mereka itu wanita-wanita munafik.” (Shahih Sunan at-Tirmidzi). 

“Wanita mana yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada apa-apa maka haram baginya mencium wanginya syurga.” (Shahih Sunan at-Tirmidzi )

Kewajipan isteri mentaati suaminya selagi mana si suami tidak menyuruh melakukan maksiat : Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radliyallah 'anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ 

“Wanita (isteri) mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya redha kepadanya nescaya ia akan masuk syurga.” (Hadis Riwayat At-Tirmidzi , Tirmidzi berkata, “Hadis ini hasan.” 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, baginda bersabda:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain nescaya aku akan memerintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. at-Tirmidzi, beliau berkata, "Hadis ini hasan”). 

“Wanita (isteri) mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya redha kepadanya nescaya ia akan masuk surga.” (HR. At-Tirmidzi )

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan lafadznya: “…nescaya aku perintahkan para isteri untuk sujud kepada suami mereka di sebabkan kewajiban-kewajiban sebagai isteri yang Allah bebankan atas mereka.”(Shahih Sunan Abi Dawud) 

Demikian pula dalam Al-Musnad, Sunan Ibni Majah, dan Shahih Ibni Hibban dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: "Tatkala Mu’adz datang dari bepergiannya ke negeri Syam, ia sujud kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, maka baginda menegur Mu’adz, “Apa yang kau lakukan ini, wahai Mu’adz?” Muadz menjawab:

أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ 

“Aku mendatangi Syam, aku dapati mereka (penduduknya) sujud kepada uskup mereka. Maka aku berkeinginan dalam hatiku untuk melakukannya kepadamu, wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأََلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ 

“Jangan engkau lakukan hal itu, kerana sungguh andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah nescaya aku perintahkan isteri untuk sujud kepada suaminya. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang isteri tidaklah menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya meminta dirinya dalam keadaan ia berada di atas pelana (hewan tunggangan) maka ia tidak boleh menolaknya.” (Shahih Sunan Abi Dawud dan Musnad Ahmad).

1143. Soalan : Ustaz,.seseorang telah berhutang duit dan dia berjanji nak pulangkan duit  dalam masa seminggu..tapi sebliknya.dia buat tak tau. bila kita minta dia maki hamun kita..marah-marah dan terus putus kawan? Macamana saya nak buat ustaz tolong berikan nasihat.. .

Jawapan : 

Orang yang meminjam duit tetapi dengan niat tak mahu membayarnya akan berdosa besar dan orang yang berikan pinjaman boleh tuntut di akhirat. Jika seseorang belum mampu untuk membayarnya dia boleh runding dengan orang yang beri pinjam seharusnya dia boleh memberi peluang untuk melanjutkan tempuh membayar balik hutang tersebut. 

Jika peminjam tersebut tak mahu bayar hutang dan putuskan silaturahim maka dia akan mendapat dua dosa besar iaitu dosa kerana enggan bayar hutang dan dosa memutuskan silaturahim. Sedangkan orang yang suka memutuskan silaturahim tak akan cium bau syurga. Saudari tak boleh memutuskan silaturahim dengan orang yang hendak memutuskannya, cuba usahakan untuk berbaik-baik semula dengan rakan saudari.

Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mempunyai kaum kerabat yang aku eratkan hubunganku dengan mereka tetapi mereka memutuskan, dan aku berbuat baik dengan mereka tetapi mereka membuat jahat kepadaku, aku berlemah lembut dengan mereka tetapi melakukan kekasaran terhadap aku”. 

Maka jawab Rasulullah, “Jika benarlah apa yang engkau katakan itu maka seolah-oleh engkau memberi makan abu panas (mereka melakukan dosa besar) dan Allah sentiasa bersama engkau memberi pertolongan selagi kamu mengekalkan sifat-sifat kamu”. 
(Hadis Riwayat Muslim)

Huraian Hadis : Islam mengajar umatnya berbuat baik bagi mengeratkan hubungan antara keluarga walaupun kebaikan itu dibalas dengan keburukan. Berbuat baiklah dengan kaum keluarga dengan tujuan mengeratkan hubungan silaturahim, semoga mendapat keredaan dan pertolongan daripada Allah SWT. Islam menghendaki umatnya mengerjakan kebaikan sesama keluarga untuk menjamin kesejahteraan. Orang yang cuba melakukan permusuhan dan kemarahan kepada orang yang hendak berbuat baik dengannya adalah dimurkai oleh Allah dan dia akan mendapat seksaan diakhirat kelak. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Jubair bin Muth`im ra.: Dari Nabi SAW. bahawa baginda bersabda: "Tidak akan masuk Syurga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan." (Hadis Shahih Riwayat Muslim )

Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan (silaturahmi)." (Hadis Shahih Riwayat Muslim)

1144. Soalan : Saya nak tanya SIHIR boleh di bagi melalui barang tak ? contoh bag kain baju.

Jawapan :

Perbuatan menggunakan ilmu sihir boleh di lakukan oleh para bomoh dengan berbagai cara . Sihir melalui angin (santau angin) , melalui makanan - sudah di letakkan bahan santau tersebut, dan sihir melalui pemujaan dan di hantar penyakit tersebut kepada musuh seseorang melalui bantuan bomoh dan jin kafir. Perbuatan menggunakan sihir untuk merosakan seseorang adalah boleh jatuh kepada syirik. Amalan sihir adalah amalan syaitan yang boleh mendatangkan dosa besar disisi Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda “Jauhilah diri kamu daripada tujuh (7) dosa yang boleh membinasakan. Baginda ditanya:”Apakah dosa itu wahai Rasulullah?” Baginda berkata:” Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwata’ala melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang dan menuduh perempuan yang suci melakukan zina.”,(Hadis Riwayat Muslim)

Dengan ini jelas bahawa adalah tidak mustahil bagi seseorang itu ditimpa penyakit yang disebabkan oleh sihir, akan tetapi hendaklah diingat bahawa ia berlaku atas keizinan Allah SWT. Sihir adalah sejenis ilmu yang dikuasai oleh golongan jin kafir dan syaitan. Oleh itu bagi manusia yang mengamalkan ilmu bererti mereka akan memperalatkan dan bekerjasama dengan syaitan bagi tujuan-tujuan tersebut.

Sihir adalah perbuatan yang berkaitan dengan jin yang menyebabkan perubahan secara mendadak tanpa diketahui sebabnya. Sihir juga merupakan perantaraan di antara tukang sihir dan syaitan yang mensyaratkan si tukang sihir tersebut agar melakukan perbuatan haram dan syirik di samping menyerahkan segala ketaatan kepadanya demi memperolehi bantuan dan pertolongan yang dihajatkan.

Dalam masyarakat melayu memang terkenal mengenai ilmu sihir. Ilmu sihir ini selalu dikaitkan dengan bomoh dan dukun. Ia sering dirujuk dalam masyarakat kita sebagai perbuatan orang atau kemasukan syaitan.

Bahan yang sering digunakan oleh tukang sihir di kalangan masyarakat Melayu bergantung kepada keperluan tukang sihir itu sendiri. Lazimnya air sihir, keris, darah, telur, jarum dan patung merupakan bahan yang popular digunakan di kalangan bomoh atau tukang sihir Melayu. Di samping itu ia turut dibantu beberapa jenis jin kafir atau hantu (syaitan) bagi tercapainya apa yang diminta. 

Antara jin atau hantu (syaitan) tersebut dikenali sebagai berikut :

Hantu Bungkus : Boleh meresap dalam tubuh manusia,

Langsuir : Perempuan yang mati ketika melahirkan anak, boleh digunakan bagi tujuan mengganggu. (Jin akan menyerupai wajah perempuan tersebut)

Polong : Bagi menghisap darah mangsa.

Jembalang (hantu raya) : Tukang sihir akan membuat perjanjian dengan jembalang sebagai pengawal apabila sesuatu tapak atau kawasan diganggu oleh orang lain.

Kesemua ini diperolehi tukang sihir sama ada secara warisan keturunan nenek moyangnya atau dipelajari oleh seorang guru sihir. Dalam hubungan ini syaitanlah yang memainkankan peranan yang paling besar.

1145. Soalan : Bolehkah ustaz jelaskan adakah roh orang yang meninggal dunia boleh balik kerumahnya pada bulan Ramadan?

Jawapan :

Dalam Islam tak ada kepercayaan roh balik rumah samaada pada bulan Ramadan atau bulan lain. Apabila seseorang telah meninggal dunia, rohnya berada di alam barzakh dan tak boleh balik kerumah. Kepercayaan mengatakan roh boleh balik rumah mungkin itu di ambil daripada kepercayaan hindu atau budha. Tidak ada nas daripada al-Quran atau hadis sahih mengatakan pada bulan Ramadan roh balik ke rumah.

Allah mengingkari permintaan orang mati untuk dikembalikan ke dunia
Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka,berkatalah ia:”Wahai Tuhanku,kembalikanlah daku(hidup semula di dunia) supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tnggalkan”. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan-perkataan yang dia ucapkan saja. dan di hadapan mereka ada dinding (alam barzakh) sampai hari mereka dibangkitkan. (QS. Al-Mukminun ayat 99 – 100). Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak pernah ditanya, benarkan roh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya dan dapat melihat semua keadaan keluarganya selama 40 hari?
Jawapan beliau :


Seseorang setelah meninggal, dia menghilang dari kehidupan dunia ini, dan berpindah ke alam barzakh. Dan rohnya tidak kembali ke keluarganya, dan tidak mengetahui semua keadaan keluarganya. Khabar yang menyebutkan bahawa roh kembali ke keluarga selama 40 hari adalah khurafat, yang sama sekali tidak memiliki dalil. Demikian pula si mati, dia tidak mengetahui keadaan keluarganya, kerana dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau azab. (Fatwa Islam, 13183)


Wednesday, May 20, 2015

Tanyalah Ustaz Siri 236 (Dosa Syirik Tak Akan di Ampunkan Allah, Orang Meninggal Dunia Roh Tak Balik Rumah, Amanah Anak Yatim, Dosa Tak Solat dan Berzina Tapi Solat.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 236 adalah menjelaskan persoalan dosa syirik tak akan di ampunkan Allah, orang meninggal dunia roh tak balik rumah, amanah anak yatim, dosa tak solat dan berzina tapi solat.

1136. Soalan : Mohon pencerahan..... Adakah dosa syirik boleh di ampunkan dan jika boleh bagaimanakah caranya? Mohon ustaz bagi jawapan 
Terima kasih.....

Jawapan :

Dosa syirik tidak akan di ampunkan oleh Allah SWT apabila seseorang mati dalam syirik tidak sempat bertaubat. Syirik adalah menyamakan atau memperkongsikan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan sesuatu yang lain seperti berhala, dewa, jin dan menganggap ada makhluk lain juga mempunyai kuasa. Termasuk syirik apabila seseorang menolak hukum-hukum Allah SWT dan menerima hukum-hukum ciptaan manusia dan menganggap hukum -hukum ciptaan manusia lebih baik daripada hukum-hukum Allah SWT.

Firman Allah SWT yang bermaksud : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Surah al-An'aam ayat 82)

Para sahabat Rasulullah keberatan dengan ayat ini, dan bertanya kepada baginda, "Hai Rasulullah, siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri?". Maka, baginda menjawab, "Maksud ayat ini bukan begitu, tetapi maksudnya adalah syirik. Bukankah kalian mendengar petuah Luqman kepad anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah kerana sesungguhnya perbuatannya ini adalah dosa (kezaliman) besar." (Hadis Riwayat Muttafaq alaih).

Firman Allah SWT maksudnya, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukanNya dengan sesuatu (apa jua), dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturan hukum-hukumNya); dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu (apa jua), maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh." (Surah an-Nisa' ayat 116)

Berdasarkan zahir ayat ini ramai yang berfahaman bahawa Allah tidak mangampunkan dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ditambah pula dengan tafsiran Ibnu Kathir;

أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء، أي من عباده

Maksudnya; Allah Taala mengkhabarkan bahawa dia tidak akan mengampunkan dosa jika disekutukan dengan sesuatu, iaitu jika hamba itu mati dalam keadaan menyengutukannya dan dia boleh ampun dosa selain dari syirik itu bagi sesiapa yang dia kehendaki, dari kalangan hamba-Nya.

Ibnu Jarir turut menafsirkan dengan maksud yang hampir sama. Para ustaz yang memberi kuliahpun selalu mengingatkan; Allah akan mengampunkan dosa orang-orang yang memohon keampunannya.

Sebenarnya ayat 116 tadi berkaitan kehendak Allah (مشيئة الله). Iaitu, bagi orang yang berdosa, tidak kira kecil atau besar, jika dia tidak bertaubat dari dosa itu, kemudian mati dalam keadaan berdosa, maka terserah kepada kehendak Allah di akhirat kelak. Jika dia kehendaki, dia ampunkan dosanya dan jika dia kehendaki dia azab pesalahnya, KECUALI syirik. Tidak termasuk dalam kehendak Allah SWT tadi. Dosa syirik Allah SWT akan masukkan ke dalam neraka selama-lamanya..

Adapun untuk syirik, kerana beratnya kesalahan, pelakunya mesti bertaubat dan mengucap semula Dua Kalimah Syahadah. Kalau dia bertaubat dan memenuhi syarat-syarat yang kita sedia maklum, pasti Allah ampun dan terima taubatnya.

Firman Allah SWT maksudnya, " Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah az-Zumar ayat 53)

Inilah dimaksudkan dengan dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya.

Sekadar contoh, dalam kitab Ia’natul Mustafid, pada menjelaskan dosa niyahah (meratapi mayat), pengarang menjelaskan;

ودلّ هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانتْ كبيرة، ولو كانت شركاً وكفراً بالله جل وعلا، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها من النياحة وغيرها.

Maksudnya; Ini menunjukkan bahawa taubat menghapuskan semua dosa sekalipun besar, walaupun syirik dan kufur kepada Allah. Kerana taubat menutup dosa-dosa lampau termasuk niyahah dan lainnya.

Bahkan jika diteliti tafsiran Ibnu Kathir tadi, beliau menyebut

لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به,

iatu Allah tidak ampunkan hamba yang bertemunya dalam keadaan menyengutukannya. Sedangkan masyarakat Arab jahiliah yang dikenali sebagai musyrikin pun Allah SWT ampunkan dosa apabila mereka memeluk Islam! Bermaksud, taubat dan eloknya Islam telah menyelamatkan mereka dari azab Allah.

1137. Soalan : Ustaz saya ingin bertanya bolehkan seseorang itu terutamanya kanak -kanak yang telah kembali kerahmatullah dan datang mengziarah di rumah keluarganya.

Jawapan : 

Setiap manusia yang telah meninggal dunia samaada orang dewasa, remaja atau kanak-kanak rohnya tak akan kembali kerumah. Rohnya sudah berada di alam barzakh. Kefahaman bahawa roh boleh balik kerumah adalah fahaman kurafat dan boleh ajtuh syirik kerana kepercayaan tersebut bukan daripada ajaran Islam.

Kita perlu kembali kepada ajaran al-Quran dan as-Sunnah yang bersih daripada campuran adat istadat yang bertentangan dengan syariat islam. Neraca kita dalam semua perkara adalah al-Quran dan as-Sunnah, ijmak ulama, ijtihad (jika tak ada al-Quran dan as-Sunnah) dan qiyas.

Apabila nampak bayangan rupa si mati itu bukan roh simati itu adalah Qarin atau jin pendamping arwah cucunya. Qarin adalah jin yang sentiasa bersama dengan manusia sejak mula di lahirkan ke dunia.Sabda Nabi S.A.W. maksudnya : "Tidak ada sesiapa diantara kamu melainkan baginya  Qarin adalah jin yang sentiasa bersama dengan manusia sejak mula di lahirkan ke dunia. Sabda Nabi S.A.W. maksudnya : "Tidak ada sesiapa diantara kamu melainkan baginya ditugaskan Qarin dari kalangan Jin, Mereka berkata : 'Walaupun kamu Ya Rasulullah?', Baginda menjawab : 'Walaupun Aku, akan tetapi Allah menolongku dan aku selamat darinya (atau - mengIslamkannya), maka dia hanya akan memerintahku melakukan perkara yang baik" (Hadis Riwayat Muslim)

Qarin adalah sejenis jin yang berdamping dengan manusia. Qarin di sini adalah makhluk halus (dikalangan jin) yang mengiringi kelahiran seseorang bayi. Qarin suka menghasut manusia kearah kejahatan, melainkan qarin Nabi S.A.W. yang telah ditundukkan oleh baginda.

Qarin si mati biasanya akan meninggalkan rumah arwah (pendampingnya) setelah dia meninggal dunia. Qarin akan pulang ke tempat asalnya (kembali ke alam jin tempat asalnya) . Kita tak perlu menghalaunya kerana dia akan keluar sendiri dari rumah tempat tinggal manusia yang menjadi tuannya. Berbeza dengan saka (saka adalah jin kafir yang menjadi sahabat orang yang membelanya). Jin saka ini akan mencari anak cucu tuannya untuk di jadikan tempat bergantung dan mencari tuan yang baru. Jin saka perlu di buangkan dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran dengan bantuan pengamal perubatan Islam.

1138. Soalan : Ustaz,apakah hukum sekiranya seseorang itu tidak menjaga amanah terutamanya barang2 itu kepunyaan ank yatim? Mohon penjelasan daripada ustaz...

Jawapan :

Jika seseorang tak amanah terhadap barang-barang anak yatim adalah berdosa besar.Firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (Surah an Nisa’ ayat10).

Dalam ayat ini ada ancaman neraka bagi orang yang memakan harta anak yatim sehingga perbuatan ini hukumnya dosa besar.

Untuk menghapuskan dosa memakan harta anak yatim maka mereka yang telah memakannya mestilah membayar kembali harta yang telah digunakan serta memohon maaf kepada anak yatim tersebut . Jika anak yatim tersebut memaafkan perbuatannya, barulah boleh bertaubat kepada Allah SWT. Seandainya anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatannya maka dosanya tidak terhapus.

Diriwayatkan oleh AL Hakim dari Abu Musa ra.Dalam tafsir Al Qurtubi ada hadis dari Abu Said Al Kudry ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam aku di-Israkkan oleh Allah, aku melihat kaum yang bibirnya laksana bibir unta. Dan sesungguhnya ada malaikat yang diserahi tugas menarik bibir mereka. Kemudian mulut mereka itu diisi dengan batu yang besar dan nanti akan keluar dari dubor mereka. Lalu aku (Muhammad) bertanya: “Wahai Jibril, siapakah itu?” Jibril menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim.”

Kasih sayang dan berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana yang telah di perkatakan kepada kalian, adalah sebagian dari akhlak orang mukmin yang mulia. Itu tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang mukmin yang mulia, yang menghimpun banyak budi pekerti mulia, yang mencintai kebajikan.

Abdullah bin Umar r.a tidak pernah memakan makanan kecuali dimeja makannya ada seorang anak yatim yang makan bersamanya. Jika kalian menjadi seorang yang penyantun, lemah lembut, dan mampu berbuat kebaikan kepada anak yatim, mengusap kepalanya dengan tangan dan menjamunya serta membuatkan perasaan gembira ke dalam hati mereka. Ketahuilah, jika kalian mampu melakukan kebaikan seperti itu sebenarnya kalian telah mendapat taufiq untuk melaksanakannya, maka kalian benar-benar manusia yang beruntung. Yang berhak mendapat gelar “Seorang yang Berbudi”.

Masuk kedalam syurga adalah kejayaan yang paling tinggi yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Nabi S.A.W. memberi jaminan bahawa sesiapa yang mengasuh dan berlemah lembut dengan anak yatim akan dapat bersama-sama Nabi S.A.W. disana. Itu adalah derajat yang akan diperolehi oleh orang yang mengasuh dan berlemah lembut terhadap anak yatim anak.

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Aku dan orang-orang yang mengasuh/menyantuni anak yatim di syurga seperti ini”, Kemudian baginda memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. (Hadis Riwayat Bukhari)

Imam Ibnu Bathal rahimahullah berkata : “Orang yang mendengar hadis ini wajib melaksanakannya, agar ia boleh menjadi sahabat Nabi S.A.W. di syurga."

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata : “Isyarat ini cukup untuk menegaskan betapa dekatnya kedudukan pemberi layanan dan berlemah lembut kepada anak yatim dengan kedudukan Nabi di syurga nanti, kerana tidak ada jari yang memisahkan jari telunjuk dengan jari tengah.”

1139. Soalan : Ustaz. Saya ingin bertanya...Solat adalah perkara yang WAJIB dan penting dalam hidup kita...tapi kenapa saya masih ada nampak orang Melayu Islam kita tidak melakukan Solat seperti mana Nabi suruh?
dan perlu atau tidak kita menegur mereka? Ikut pengalaman saya, kalau saya tegur mesti melenting, dia balas balik...."engaku Solat tuu dah tentu masok syurga kerr?"
Akhir sekali...cuma saya diam dan doa dalam hati....

Jawapan :

Kenapa seseorang berani meninggalkan solat? Adakah kerana mereka tak takut seksaan neraka yang Allah sediakan kepada mereka yang engkar dan berdosa? Yang pasti mereka tahu dan pernah mendengar naishat ini daripada para guru dan ustaz semasa disekolah rendah lagi sudah di terangkan seksaan dan dosa besar kerana meninggalkan solat. Punca sebenarnya adalah kerana lemah iman, jiwa mereka kosong tidak di isi dengan tarbiah dan pendidikan Islam, mereka tidak berilmu dan tak mahu pula menambahkan ilmu yang boleh di perolehi di masjid, surau, radio IKIM, TV Hijrah dan sebagainya. 

Hidup di dunia bukanlah untuk berseronok-seronok sahaja cubalah renungkan bahawa kehidupan yang kekal abadi adalah di hari akhirat. Cubalah bermuhasabah diri sendiri apakah persiapan yang telah kita lakukan? . Tugas berdakwah adalah tugas yang wajib kerana nabi SAW berpesan maksudnya, "sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat". Jika kita melihat rakan-rakan kita tak solat, tak puasa, tak tutup aurat cubalah tegur cara baik, cara hikmah dan jangan marah-marah bila kita nak berdakwah pada mereka. 

Perlu kita ingat bahawa kita hanya menyampaikan saja sedangkan hidayah dan taufik adalah milik Allah, kita jangan kecewa jika rakan kita tak mahu dengar nasihat kita. Teruskan berdakwah jangan berputus asa dan rasa sedih.

Amalan yang pertama di semak adalah solatnya, jika solatnya ada kekurangannya maka akan di semak solat sunatnya. Jika solatnya di terima maka barulah amalan-amalan yang lain akan di terima oleh Allah SWT. Jika solatnya di tolak, atau jika tak solat langsung maka semua amalan-amalannya yang lain akan di tolak dan dia akan di humbankan ke dalam neraka.Firman Allah SWT yang bermaksud: "Kecelakaanlah bagi orang yang solat, iaitu orang yang lalai daripada solatnya. (Surah al-Maa’un ayat 4-5)

Allah SWT juga berfirman yang bermaksud: (Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab: Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. (Surah al-Muddathir ayat 42-43)

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Solat itu tiang agama, sesiapa mendirikan solat maka dia telah mendirikan agama dan sesiapa meninggalkan solat dia telah meruntuhkan agama”. ((Hadis Riwayat Baihaqi)

1140. Soalan : Ustaz saya nak bertanya tentang jika seseorang yang telah membuat zina dan maksiat dia tetap solat lima waktu penuh selain hari yang dia membuat zina dan maksiat tetapi dia tidsak solat taubat selepas dia melakukan zina dan maksiat itu.adakah solatnya diterima atau tidak ?

Jawapan :

Jika seseorang telah melakukan zina (dosa besar) sekiranya dia tak bertaubat maka dosa itu tak akan terhapus di dalam dirinya. Solat yang di kerjakan jika cukup syarat akan di catat oleh para malaikat, puasanya akan di catat dan amalan-amalannya yang lain. Jika sehingga kematiannya dia tak bertaubat dan matinya membawa dosa-dosa besar maka amal ibadah dan amal solehnya tak akan mampu nak tampung dosa besar tersebut termasuk solatnya. Mereka yang melakukan dosa-dosa besar sudah di janjikan neraka jika dia tak sempat bertaubat sebelum saat kematiannya.

Jika Allah SWT terima taubatnya maka dia bersih dosa terhadap Allah SWT dan perlu lihat pula dosa dia sesama manusia. Jika manusia tak ampunkan dosanya akan di adili di mahkamah Allah SWT , jika dia melakukan kesalahan sesama manusia, menzalimi manusia, mengambil hak manusia, maki hamun maka di tolak pahala yang di buat untuk membayar segala dosanya sesama manusia. Jika habis pahalanya, dia akan ambil pula dosa orang yang di lakukan dosa semasa di dunia jika habis semua hutangnya dan dia sudah tak ada lagi pahala lagi maka dia akan di masukkan ke neraka. 

Selama mana dia tinggal di neraka adalah bergantung sebanyak mana dosa yang dia lakukan . Jika dosa itu banyak maka lamalah masanya dia di neraka melainkan mendapat syafaat Rasulullah SAW dan syafaat-syafaat yang lain yang boleh mengeluarkan dirinya daripada neraka.

Apabila seseorang zina buat solat pun solat sebenarnya solatnya tak berfungsi, imannya lemah atau mungkin tak ada langsung dan nafsu syaitannya kuat sehingga tidak dapat nak menghalang dirinya daripada keseronokkan zina. Jiwa orang yang suka pada zina terutama sex bebas jiwa dan hatinya terlalu kotor dengan selaput hitam , hidupnya menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya dan dia tak takut azab Allah SWT yang dahsyat kepada manusia yang suka berzina. Didalam Hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW, bersabda maksudnya :
“Ketika orang mukmin berzina maka dia bukan orang mukmin. Dan ketika orang mukmin mencuri maka dia bukan orang mukmin, akan tetapi (lain halnya jika dia) bertaubat”.

Dengan berbuat zina seseorang akan kehilangan segala-galanya; di dunianya tidak berwibawa, menjadi orang fakir, umurnya tidak ada keberkatan, dan di akhiratnya; mendapat murka Allah SWT, hitungan amalnya buruk sekali, dan menadapat azab yang sangat berat (yaitu seksa neraka).

Perlu sentiasa menasihati suami puan supaya jangan melakukan perbuatan yang di murkai oleh Allah SWT dengan mendampingi wanita yang bukan mahram. Jika mampu lebih baik bernikah daripada melakukan maksiat dan sentiasa berdua-duaan yang di tegah oleh Allah SWT, puan tak boleh menuduh suami pun berzina jika tak ada 4 orang saksi kerana orang yang membuat tuduhan boleh di kenakan hukum qazab. Cuba menasihatinya dengan nasihat yang baik.

Jika suami puan ada hubungan dengan wanita lain maka puan perlu memberikan nasihat kerana katakan dalam islam berdua-duaan adalah haram melainkan bernikah maka terlepas daripada maksiat kerana sudah menjadi suami isteri apabila mereka nikah secara sah.

Puan tak boleh merasai jemu kerana ini adalah perjuangan dan cara Allah SWT berkehendakkan kebaikan pada puan supaya berusaha dan berdoa semoga suami berubah.